Organizačná štruktúra

Orgány združenia:
– najvyšší orgán – členská schôdza združenia
– výkonný orgán – Predsedníctvo združenia
– štatutárny orgán – predseda združenia

Profesijný profil predsedu