Aktuality

V spolupráci s Maticou slovenskou naše OZ NCEGŠ sa podieľalo na vytvorení ďalšej odbornej monografie. Cieľom bolo priblížiť čitateľovi hlavne trendy pôsobenia politik EÚ na sociálnoekonomický vývoj Slovenska a jeho bezpečnostné otázky od vstupu do EÚ a NATO.

PÄTNÁST ROKOV VÝVOJA INTEGRÁCIE SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE

S podporou Literárneho fondu vypracoval predseda OZ NCEGŠ recenzovanú odbornú monografiu z príležitosti 15 výročia pristúpenia Slovenskej republiky do Európskej únie, kde je zachytený vývoj kohéznej politiky za celé obdobie – obálka a monografia

Obálka

KOHÉZNA POLITIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PO VSTUPE DO EU

Naše Občianske združenie NCEGŠ – Národné centrum európskych a globálnych štúdií pokračovalo vo svojej aktívnej činnosti. Spolu s Maticou slovenskou vydalo vedeckú monografiu k 25 výročiu vzniku Slovenskej republiky. K jej vypracovaniu prispeli, predseda Ondrej Barič, ako vedecký redaktor a Peter Kijovský ako výkonný redaktor aj so svojimi príspevkami.

Vývoj samostatnej Slovenskej republiky od jej vzniku za uplynulých 25 rokov si žiadal podrobnejšie zhodnotenie, predovšetkým v rozhodujúcich oblastiach jej politicko-hospodárskeho života. K vedeckému jadru monografie hodnotne prispeli niektorí významní slovenskí vedci, politici, manažéri. alebo pedagógovia, ako napr. Juraj Hraško, Sergej Kozlík, Jaroslav Chovanec, Július Binder, Jaroslav Husár, Anton Hrnko, Pavol Hrivík a ďalší.

25 ROKOV ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Druhá monografia v poradí NCEGŠ Využívanie fondov politiky súdržnosti na Slovensku rozširuje problematiku súdržnosti, k prvej nami vydanej monografii k Dunajskej stratégii.

VYUŽÍVANIE FONDOV POLITIKY SÚDRŽNOSTI NA SLOVENSKU

Hlavné smery rozvoja Dunajskej stratégie

HLAVNÉ SMERY ROZVOJA DUNAJSKEJ STRATÉGIE

Obálka

Tematická vedecká monografia. Obsahovo reaguje predovšetkým na dosiahnuté výsledky makroregionálnej Dunajskej stratégie. Základom je 5 výročné fórum Dunajskej stratégie, ktoré sa konalo 3-4 novembra 2016 v Bratislave