O nás

NCEGŠ – Národné centrum európskych a globálnych štúdií, má ambíciu podporovať transfer invencie a kreativity z  výskumnej sféry do praxe využitím inovácií pri kľúčových aktivitách hospodárskej politiky Slovenska. Bude sa preto zapájať do úsilia všetkých zainteresovaných aktérov na tomto poli, štátnych, verejných  a medzinárodných inštitúcií so súkromným sektorom. Cieľom je posilniť jednotný koncepčný prístup k trvaloudržateľnému, sociálnoekonomickému a environmentálnemu rozvoju Slovenska, pri zohľadnení vplyvu podmienok a efektov globalizačných a integračných tendencii. Osobitnú pozornosť budeme venovať  využívaniu potenciálu štrukturálnych fondov .